پکیج ادمین 👨‍💼

(STARTER (Instagram

ماهانه

900،000 تومان

15 پست در ماه
15 استوری منحصر به فرد + 15 استوری بازنشری درماه
گزارش پایش آماری ماهانه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته

(BASIC (Instagram

ماهانه

1،200،000 تومان

20 پست در ماه
20 استوری منحصر به فرد + 20 استوری بازنشری درماه
گزارش پایش آماری ماهانه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته

(PRO (Instagram

ماهانه

1،500،000 تومان

25 پست در ماه
25 استوری منحصر به فرد + 25 استوری بازنشری درماه
گزارش پایش آماری ماهانه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته

پکیج الماس 💎

الماس

ماهانه

1،800،000 تومان

30 پست در ماه
30 استوری منحصر به فرد + 30 استوری بازنشری درماه
گزارش پایش آماری ماهانه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته

الماس +

ماهانه

2،700،000 تومان

45 پست در ماه
45 استوری منحصر به فرد + 45 استوری بازنشری درماه
گزارش پایش آماری ماهانه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته